Privacy statement

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.
In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Bpk Amsterdam en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website bpk-amsterdam.nl

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar de Bpk Amsterdam op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Bpk Amsterdam adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Bpk Amsterdam.

Bpk Amsterdam is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 1 juni 2020 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Bpk Amsterdam. Bpk Amsterdam is gevestigd in Amsterdam aan de Van Boshuizenstraat 652 en bereikbaar via het e-mailadres info@bpk-amsterdam.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Bpk Amsterdam kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:
Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Bpk Amsterdam op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Bpk Amsterdam optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Bpk Amsterdam plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bpk Amsterdam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bpk Amsterdam , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Bpk Amsterdam verstrekt. Bpk Amsterdam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer,
  e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij
  voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Bpk Amsterdam gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie voor de interne administratie en voor de opvolging van gestelde vragen. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de relatie met haar (potentiele) leden, of voor het verbeteren van de informatie en diensten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Bpk Amsterdam kan uw persoonsgegevens delen met aan Bpk Amsterdam gelieerde ondernemingen, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Bpk Amsterdam kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Bpk Amsterdam rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Bpk Amsterdam heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.
Bpk Amsterdam heeft Google geen toestemming gegeven om via Bpk
Amsterdam verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Bpk Amsterdam bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Bpk Amsterdam over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@bpk-amsterdam.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Bpk Amsterdam of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Bpk Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Bpk Amsterdam of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Bpk Amsterdam neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Bpk Amsterdam via info@bpk- amsterdam.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Bpk Amsterdam omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e- mail contact met ons opnemen via info@bpk-amsterdam.nl