Voorgangersechtpaar Jules & Lydia Wolff

Beiden mochten wij als jong volwassenen voor het eerst Gods oneindige liefde ervaren door ons hart voor Jezus te openen. Hij trok ons uit de wereld van zonde en onreinheid. We kregen een nieuw leven door het offer dat Jezus voor ons bracht aan het kruis. We mochten groeien door Gods Woord en lieten ons leiden door Gods Geest. In 2017 riep God ons om de gemeente voor te gaan en op 28 april 2018 werden wij geïnstalleerd als voorgangers-echtpaar van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam. Jezus is de grote Herder van de gemeente, wij kunnen niets van onszelf. Hij helpt en leidt ons.

Ons verlangen is om samen met de gemeente te bouwen aan Gods huis. Ons doel is dat de gemeente eens tot de bruid van onze Heere Jezus Christus mag behoren. Daarom is geestelijke groei, naast de verkondiging van het Evangelie, erg belangrijk voor ons. We vinden het fijn als u met ons mee wilt groeien. Samen achter onze goede Herder aan.

Iedereen is van harte welkom, vooral als u verlangt naar een persoonlijke relatie met God. We zijn op weg naar Gods eeuwige heerlijkheid zoals beschreven in:

Openbaring 21:2-6

“En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.”